Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect  online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring en gebruikersovereenkomst) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en jou aangeboden door Happix en worden alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.

Artikel 1: Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij  een online platform aan waarop fotografen kunnen adverteren om hun diensten aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Als je een reservering maakt via Happix.nl, dan ga je een (contractueel bindende) relatie aan met de fotograaf bij wie je reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat je jouw reservering hebt gemaakt uitsluitend als bemiddelaar fungeren tussen jou en de fotograaf; wij zullen de gegevens van jouw reservering naar de betreffende fotograaf sturen en wij sturen jou een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de fotograaf.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de fotografen ons verschaffen. De fotografen krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website, wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke fotograaf is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van een fotograaf.

Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Artikel 2: Prijzen

De tarieven op de website van Happix zijn per fotograaf verschillend en worden getoond in euro's inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Happix kan in het geval van een toeslag voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde belastingen in rekening brengen. In geval van maatwerk fotoshoots worden de omschrijving, de benodigde tijd en het tarief aangepast nadat alle details bekend zijn.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

Artikel 3: Privacy en cookies

Happix respecteert jouw privacy. Meer hier over kun je in cookieverklaring en de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring lezen.

Artikel 4: Gratis

Onze service is gratis. In tegenstelling tot andere partijen, zullen wij je niets in rekening brengen voor onze service. Na afname van een dienst van een fotograaf betaalt de fotograaf een commissie (een percentage van de overeengekomen prijs) aan Happix.

Artikel 5: Creditcard of betalen via uw bank

Happix biedt de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen tijdens het reserveringssproces rechtstreeks aan Happix te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van jouw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van Happix overgemaakt.

Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van jouw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zullen zij alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden, en hier wordt soms eigen risico voor in rekening gebracht. Als jouw creditcardmaatschappij of bank dit eigen risico in rekening brengt vanwege niet-geautoriseerde transacties vanwege een reservering die via onze website is gemaakt, dan zullen wij dit eigen risico vergoeden tot maximaal de hoogte van de boekingskosten/reserveringskosten. Om schadeloos gesteld te worden dien je de fraude aan jouw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail (info@happix.). Gelieve ‘creditcardfraude’ in de onderwerpregel van je e-mail te vermelden en ons het bewijs toe te sturen van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij).

Artikel 6: Annulering, verplaatsing, te laat en no-show

Bij een fotoshoot is sprake van een maatwerkdienst waarvoor je fotograaf tijd en capaciteit reserveert. Door het maken van een reservering met een fotograaf, ga je akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden, te weten: annulering is gratis, behoudens in de volgende situaties:

 • Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum en tijd bedragen de annuleringskosten 100% van de bij de reservering overeengekomen prijs;
 • Bij een no-show op de afgesproken reserveringsdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de bij de reservering overeengekomen prijs;
 • Bij een starttijd die, door vertraging van opdrachtgever meer dan 15 minuten later is dan afgesproken, kan het tarief achteraf aangepast worden volgens het uurtarief van fotograaf;
 • Bij annulering van een fotoshoot die (deels) betaald is met een kortings- of cadeaucode, of met het Nationale Fotokado, vervalt de waarde van deze code of kadobon;
 • Bij verplaatsing van een fotoshoots binnen 48 uur voor de afgesproken datum en tijd kan de fotoshoot later niet alsnog geannuleerd worden;
 • In alle andere gevallen zijn er geen annuleringskosten. Ontvangen betalingen worden teruggestort. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Door het maken van een reservering met een fotograaf, ga je onvoorwaardelijk akkoord met de volgende voorwaarden aangaande aansprakelijkheid:

 • Happix is tussenpersoon en bemiddelt gratis en vrijblijvend tussen opdrachtgevers en fotografen;
 • Jij bent de opdrachtgever, de fotograaf is de opdrachtnemer en Happix is tussenpersoon;
 • In het geval dat een fotograaf directe of indirecte schade veroorzaakt, van welke aard dan ook, kan Happix daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden;
 • Happix of je fotograaf draagt geen verantwoording voor de verwerking van beeldbestanden door derden, zoals bijvoorbeeld in het geval van fotoprints, vergrotingen, albums of welke andere vorm ook, danwel hoe beeldbestanden getoond worden op niet gecalibreerde monitoren.

Artikel 8: Verdere correspondentie, levering, betaling en garantie

Met het afronden van een aanvraag voor een fotoshoot en het verzenden van jouw wensen stem je ermee in dat je een aantal berichten zoals e-mails en sms toegezonden kunt krijgen met betrekking tot jouw fotoshoot. Je reservering, je betaling, alle communicatie met fotografen en de levering van je foto's lopen geheel via Happix. De Happix garanties gelden uitsluitend voor de afspraken die via het Happix platform gemaakt en daar schriftelijk gecommuniceerd zijn. Levering van beeldbestanden is altijd in JPEG-formaat. Andere formaten zoals bijvoorbeeld RAW- of TIFF-formaat worden niet ter beschikking gesteld. Happix draagt als bemiddelaar geen verantwoording voor levertijden van fotografen. Je kunt je ervaringen delen in je review na de shoot.

De foto’s dienen binnen 7 dagen na het klaarzetten, waarin je de preview kunt beoordelen, door je betaald te zijn, tenzij je binnen deze periode reclameert én je de foto’s niet downloadt. Door je foto's te downloaden ga je akkoord met de levering en geef je aan dat de foto's conform je verwachting zijn. De 'niet tevreden - geld terug' garantie eindigt op het moment van download en/of wanneer je niet binnen de 7 dagen reclameert. Indien je je foto's niet betaalt én niet reclameert blijft je betalingsverplichting bestaan en ben je na 7 dagen nadat je foto's voor je klaarstonden, in gebreke en kun je invorderingsmaatregelen verwachten. Indien je na verloop van de termijn van de ingebrekestelling de vordering alsnog niet voldaan hebt, zal het aankoopbedrag van de foto’s verhoogd worden met een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten conform Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15%  van de vordering met een minimum van € 40,-. Je foto's blijven 3 maanden nadat ze voor je zijn klaar gezet actief in je account beschikbaar, na deze periode worden de hoge resolutiebestanden gearchiveerd. Deze kunnen tegen een vergoeding opnieuw beschikbaar gemaakt worden.

Artikel 9: Disclaimer

 Bepalingen vooraf

 • Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.happix.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingenvooraf”;
 • De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video/beeld-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 • Het bedrijf: Happix is een handelsnaam van Zappix B.V., KvK nr 67446361;
 • Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die hier niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

 • Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 • Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
 • a. Toegebracht door de website
 • b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens jouw bezoek aan de website worden algemene gegevens van jouw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om jouw bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen
 • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 • Voor vragen over deze disclaimer of de website, dien je te richten tot Happix.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Happix, de fotografen en de aandelhouders van Happix.

Happix behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en jij hebt geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat je (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of  zou bezitten, wijs je toe, draag je over en stel je hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Happix. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

Artikel 11: Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Breda, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zal je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

Artikel 12: Over Happix

De online fotografen-reserveringsdienst wordt verzorgd door Happix, een handelsnaam van de besloten vennootschap Zappix, die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar kantoor heeft aan Nieuweweg 207, 4811 LW, te Breda. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder registratienummer 67446361. Het BTW-nummer is NL856996002B01.

fotokado25

Geef 25

fotokado25

Geef 75

fotokado25

Geef 125